‘Klachtenloket gebaseerd op gebakken lucht’ Opnieuw wordt over, maar niet met sekswerkers gepraat Prostitutie in Nederland is als voetbal: iedereen heeft er een mening over en spuit die ongevraagd. Nu vinden allerlei figuren, niet gehinderd door kennis van zaken, weer dat de sekswerkers een eigen, apart klachtenloket moeten krijgen. Waar anders nota bene het adagium […]

Read More

Verslag Hoorzitting   Datum             : 14 oktober 2015 Betreft             : Wob-verzoek de heer F. Snel Bezwaar          : 20150728/874839 Voorzitter        : A. Brandenburg Secretaris        : M. Blom Ter zitting is verschenen de heer F. Snel, bijgestaan door de heer J.B. van Faassen en mevrouw V. Platteeuw. De voorzitter verifieert een en ander, stelt de aanwezige leden […]

Read More

Achterdam Alkmaar in verzet tegen prostitutiewet De Achterdam komt in verzet tegen de prostitutiewet wrp. “Onze branche wordt de nek omgedraaid”, aldus voorvechtster Barbara van Brakel. Volgende week zal zij haar Alkmaarse collega’s vragen een petitie te ondertekenen tegen de wet. De wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche zou volgens menig politicus dé oplossing […]

Read More

‘Meldingen mensenhandel mogelijk verzonnen’ ‘Alkmaar wil documenten die gedonder geven, niet openbaar maken’  30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar zijn mogelijk verzonnen. Anders kan kamerverhuurder Frans Snel de weigering van de gemeente om hem de stukken te tonen, niet uitleggen. Op 14 oktober heeft over de kwestie een hoorzitting plaats. Op 3 maart 2011 stuurt […]

Read More

Aan: college van burgemeester en wethouders Van: Kamerverhuur Frans Snel van de gemeente Alkmaar Achterdam 3-5 Postbus 53 1811 MD Alkmaar 1800 BC Alkmaar Onderwerp: wet openbaarheid bestuur (WOB) Alkmaar, 20 november 2014 LS, Hierbij doe ik een verzoek om informatie op basis van de WOB. Het betreft onderstaande vragen naar aanleiding van een, door […]

Read More

Burgemeester past APV aan wegens schending privacyregels Op 22 juli 2013 zijn in de gemeente Amsterdam de APV bepalingen inzake het nieuwe prostitutiebeleid in werking getreden. De handhaving van deze nieuwe bepalingen wordt vanaf 2014 gefaseerd ingevoerd. Met het nieuwe prostitutiebeleid wil de gemeente de prostitutiebranche normaliseren en gedwongen prostitutie, mensenhandel en uitbuiting van de […]

Read More