Alkmaar,  05-04-2018 .

Aan alle Politieke Partijen van Alkmaar.

 

Geachte dames heren,

Ik hoop dat de verkiezingen van 21-03-2018 u hebben gebracht waar u stiekem op rekende. Alvorens u gaat formeren, vraag ik u om een fout goed te maken.

Bijgaand treft u een uitnodiging aan mijn advocate en mij van de rechtbank aan. U vraagt zich wellicht af wat u daar mee te maken hebt.

Nu, het antwoord is eenvoudig. Als u uw werk had gedaan en op 23 juni 2016 tijdens de raadsvergadering wèl had opgelet, had ik wellicht niet (weer) een gerechtelijke procedure moeten beginnen tegen de gemeente Alkmaar.

Ik zal uw herinnering even opfrissen. De gemeenteraad was op 23-6-16 bijeen en u werd gevraagd een oordeel te geven over ‘geharmoniseerde algemene plaatselijke verordening’. Specifiek agendapunt 22: leeftijdsgrens naar 21 jaar. U kunt het zelf opzoeken: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/vergadering/244008/Gemeenteraad%2023-06-2016?

Gebleken is dat geen van u tijdens deze vergadering ook maar een vraag heeft gesteld over het waarom van dit voorstel. Sterker, het was een hamerstuk. Nu kan ik me voorstellen dat u zo’n document van welgeteld 105 bladzijden niet tot in detail hebt doorgenomen.

Ik wil zelfs wel geloven dat u agendapunt 22 over het hoofd hebt gezien en zich niet hebt afgevraagd of hier bijvoorbeeld een wettelijke basis voor is. Die is er niet. Zolang de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (wrp) niet in werking is getreden (als dat al gebeurt), is er geen wettelijke grondslag om de leeftijdsgrens te verhogen. Daarenboven valt het buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad om een leeftijdsgrens te stellen (ex artikel 149 jo 151a gemeentewet).

De Alkmaarse APV is zelfs in strijd met de grondwet, specifiek leidt die tot leeftijdsdiscriminatie en ontzegt het achttien-, negentien- en 20-jarigen de vrije beroepskeuze.

Toch hebben Alkmaar en slechts 36 andere gemeenten besloten hun APV zonder wettelijke basis aan te passen. In de exploitatievergunning van mij en mijn collega’s is die leeftijdsverhoging ook als bindende voorwaarde opgenomen. Meer dan 300 gemeenten deden dat niet. Daaronder Haarlem.

Consequentie is dat nu in de APV en op mijn vergunning de 21-jaarsgrens staat vermeld. Door een moment van onbedachtzaamheid bij de raadsleden derf ik dus inkomsten.

Veel ernstiger is het maatschappelijke gevolg van dit, mede door u genomen besluit. Door het achttien-, negentien- en 20-jarigen onmogelijk te maken hun geld te verdienen in de (legale) prostitutie, drijft u hen de illegaliteit in. Ze gaan toch het werk doen waar ze voor hebben gekozen, maar dan ‘onder de radar’. Met alle mogelijke risico’s van dien, gezondheidsrisico’s voorop. Dat moet u als volksvertegenwoordiger niet willen.

De veelgehoorde, maar gezochte reden om de leeftijdgrens te verhogen, luidt dat daarmee mensenhandel kan worden tegengegaan. Nog afgezien van de vraag of de gepresenteerde cijfers over uitbuiting correct zijn, is dit een drogreden. Want, en dan citeer ik ombudsvrouw voor sekswerkers Metje Blaak: “Een crimineel of een loverboy gaat echt niet wachten tot ze 21 is, die zet haar gewoon ergens illegaal, zodat niemand erbij kan.”

Ik stel mij dan ook op het standpunt van iemand die de achttienjarige leeftijd heeft bereikt en daarmee volgens de Nederlandse wet volwassen is, zelf mag en kan beslissen of hij of zij de prostitutiebranche ingaat.

Ik heb intussen uit diverse gesprekken met politici begrepen dat zij nooit met de verhoging van de leeftijd hadden ingestemd, als zij hadden gelezen of begrepen wat er van hen werd gevraagd bij agendapunt 22.

U hoeft alleen maar te doen wat gemeenteraden in 300 andere Nederlandse gemeenten deden en dit ontijdige en onwettige besluit via vragen in de Raad terug te draaien.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Groet,

 

Frans Snel

[email protected]

Tel: 0651161616