‘Tegengaan van geweld tegen sekswerkers, ook illegale’

 

Ugly Mugs.NL gaat morgen (20 april) van start. De site waarschuwt voor gevaarlijke prostitutieklanten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een vergunning verleend voor de site en lijkt daarmee de toenemende illegale prostitutie te faciliteren. De AP reageert: ,,Dit gaat om tegengaan van geweld tegen sekswerkers, ongeacht of zij illegaal of legaal werken.”

Ugly Mugs is een online platform voor sekswerkers, opgezet door Soa Aids Nederland, de gezondheidsorganisatie die zich sinds 2004 inzet voor de gezondheid en rechten van sekswerkers, en Proud, de belangenorganisatie voor en door sekswerkers.

Het doel van het platform is sekswerk veiliger te maken door middel van drie basisfuncties: het biedt de mogelijkheid om sekswerkers melding te laten doen van geweld; het verschaft toegang tot een databank die sekswerkers kunnen gebruiken om gevaarlijke individuen na te trekken en het platform publiceert waarschuwingen indien er melding is gedaan van een gevaarlijk individu in de door de seksweker opgegeven regio.

Deze waarschuwingen staan ook in de databank. Via sms of email krijgen de sekswerker een bericht dat er een nieuwe waarschuwing is gepubliceerd op het platform. Hierdoor kunnen sekswerkers gevaarlijke individuen vermijden en worden berovingen en verkrachtingen voorkomen.

Recidivisten

Het idee is komen overwaaien uit het Verenigd Koninkrijk. Daar bestaat al ruim zeven jaar een Ugly Mugs platform, dat de aangiftebereidheid van sekswerkers zou hebben verhoogd en in die tijd hebben geleid tot de veroordeling van 22 recidivisten (onder wie 17 veroordeelde serieverkrachters), aldus Soa Aids Nederland in het protocol van UglyMugs NL.

In dat document staat ook het volgende: ‘Met de mogelijke komst van de Wet Regulering Sekswerk (WRS), waarbij sekswerkers verplicht een vergunning moeten hebben en daarvoor op gesprek moeten komen bij een ambtenaar – en ten aanzien waarvan een landelijk register wordt bijgehouden – wordt verwacht dat sekswerkers nog meer in de illegaliteit zullen verdwijnen, waardoor de vraag om een instrument om geweld tegen te gaan, zoals Ugly Mugs, nog dringender wordt’.

En: ‘Er wordt verwacht dat het initiatief vooral zal aanslaan bij sekswerkers die thuis werken en/of in hotels. Binnen die specifieke sector is weinig sociale controle en bestaat meer kans op geweld.’ Hotelprostitutie, waarbij prostituees een motel- of hotelkamer huren en daar klanten ontvangen, is echter illegaal, schrijft het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV).

Het platform heeft een vergunning, om een lijst met persoonsgegevens ( van gevaarlijke types) bij te houden, gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens – de toezichthouder die toch ‘de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt’. Dat AP aldus illegale prostitutie toestaat of, is volgens AP-woordvoerder Silvia Pilger niet juist. ,,Met de vergunningverlening staat de AP toe dat een lijst wordt bijgehouden van gevaarlijke klanten van alle, aan het initiatief deelnemende sekswerkers. Dus bepaalde persoonsgegevens van die klanten worden verwerkt, omdat dat naar het oordeel van de AP in dit geval (gelet op onder meer de aanleiding en genomen maatregelen nar aanleiding van bijvoorbeeld dataminimalisatie en beveiliging) gerechtvaardigd is.”

 

Afvalbak

We legden mevrouw Pilger ook de vraag voorof het risico niet groot is, dat Ugly Mugs een afvalbak wordt van bijvoorbeeld wraakacties? Dat mensen ten onrechte op de ‘zwarte lijst’ terechtkomen?

Pilger: ,,De AP heeft bij de beoordeling van de vergunningaanvraag de afweging gemaakt tussen het (zwaarwegende) belang van de sekswerker, om zichzelf te kunnen beschermen tegen geweld afgewogen, tegen het privacybelang van de betrokkenen. Hierin is onder meer meegewogen dat meldingen zorgvuldig worden gecontroleerd door hiervoor getrainde case managers in dienst van Soa Aids Nederland, dat de betrokkenen in beginsel wordt geïnformeerd over opname in de lijst (zodat deze zijn privacyrechten onder de AVG kan uitoefenen), wat de gevolgen zijn voor betrokkenen als ze in de lijst worden opgenomen en hoe de meldingen die worden gedeeld met de aangesloten sekswerkers worden opgesteld.”

 

,,Bovendien houdt een van de vergunningsvoorwaarden in dat het Aidsfonds jaarlijks een evaluatie moet uitvoeren en de uitkomsten daarvan desgevraagd aan de AP moet overleggen. De AP kan op die manier ook erop toezien dat de vergunning wordt gebruikt voor waarvoor die is bedoeld (sekswerkers bescherming bieden tegen gevaarlijke klanten) en dat alleen persoonsgegevens voor dat doel worden verwerkt.”

 

,,Ofwel zo kunnen we kijken of er zorgvuldig wordt beoordeeld en besloten welke klanten op de lijst komen te staan (en wiens persoonsgegevens worden verwerkt), en of en hoe het correctiemechanisme werkt voor het geval dat iemand onterecht op de lijst terecht komt door te kijken hoeveel klachten/meldingen er binnen komen van mensen die beweren onterecht op de lijst te staan en/of hoeveel mensen worden geïnformeerd over het feit dat ze in de lijst zijn opgenomen.”