‘Meldingen mensenhandel mogelijk verzonnen’

‘Alkmaar wil documenten die gedonder geven, niet openbaar maken’ 

30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar zijn mogelijk verzonnen. Anders kan kamerverhuurder Frans Snel de weigering van de gemeente om hem de stukken te tonen, niet uitleggen. Op 14 oktober heeft over de kwestie een hoorzitting plaats.

Op 3 maart 2011 stuurt burgemeester Piet Bruinooge een brief aan de Tweede Kamer. Thema: wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche: ‘Registratie van prostituees heeft als belangrijk doel signalen van uitbuiting op te vangen en daar op te acteren.’ Vervolgens schrijft Bruinooge: ‘Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen’.

Schoon

Als verhuurder van peeskamers op de Achterdam wil Frans Snel steeds bijblijven met zijn kennis van zaken over uitbuiting en vrouwenhandel, zodat hij en zijn collega’s kunnen helpen deze (en andere) misstanden in de prostitutiebranche te bestrijden en te voorkomen. “Wij hebben er alle belang bij dat onze tak van sport schoon is”, aldus de ondernemer.

Snels verwoede poging zich zo breed mogelijk te informeren, stuit echter op een dikke en hoge muur ‘van onbegrip en onwil’ bij de gemeente. Hij citeert André Tak, chef van de researchredactie van RTL Nieuws: “De overheid maakt geen documenten openbaar, waarvan ze weten dat het gedonder gaat geven. Tak zegt ook dat de overheid er een handje van heeft kwistig met weigergronden te strooien. Ik kan hem alleen maar gelijk geven. Bruinooge en consorten zijn doodsbang dat aan het licht komt dat ze het met de waarheid niet zo nauw nemen om hun oorlog tegen de prostitutie te winnen.”

Snels advocaat heeft, met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, in mei verzocht om de stukken waar de 30 binnengekomen meldingen schriftelijk in zijn verwerkt en die onder meer inzicht verschaffen over de afkomst van de meldingen. Ook wil hij documenten zien waaruit blijkt of de gemeentelijke medewerkers meer meldingen hebben geregistreerd. En tenslotte wil de raadsman de notulen van vergaderingen dan wel besprekingen waarin het bestuur of ambtenaren het onderwerp hebben besproken en de daaruit voortvloeiende besluiten.

De gemeente reageert met het besluit Snel niets te laten zien, omdat ‘de meldingen niet altijd bestonden uit schriftelijke stukken. Voor zover dat wel geval was in de vorm van e-mails van medewerkers aan een daarvoor ingericht meldpunt buiten de gemeente (cursivering AR) zijn deze niet meer beschikbaar binnen de gemeente’.

Gezag

Snels juridische adviseur maakt van deze argumentatie gehakt. “Digitale stukken hebben wettelijk gezien dezelfde status als de papieren versie. Buiten de gemeente: dat zegt niets. In het bos, in een andere gemeente? Dan nog, Alkmaar is hier het bevoegd gezag en kan niemand wijs maken dat mails niet digitaal worden opgeslagen en niet meer beschikbaar zijn. Zeker niet als het om een onderwerp gaat dat de burgemeester zo na aan het hart ligt.”

Notulen dan? Vergeet het maar. Reactie van de gemeente op dit onderdeel van het wob-verzoek: ‘Voor zover bestuurders of medewerkers van de gemeente bij besprekingen naar aanleiding van meldingen aanwezig zijn geweest betreft dit vertrouwelijke informatie waarbij strikte privacyregels en bewaartermijnen voor dossiers met persoonsinformatie van mogelijke slachtoffers in acht worden genomen. Of de gemeente bij dergelijke overleggen aanwezig is geweest is derhalve niet meer voor ons te achterhalen. Wij kunnen daarvan dan ook geen stukken overleggen’.

‘Dan moet u per melding aangeven, dus 30 keer, waar het vertrouwelijke informatie betreft. Indien dat aangetoond kan worden, mag u desbetreffende passages zwart maken’, kaatsen Snel cs de bal terug in hun bezwaarschrift. 14 oktober in het stadhuis mag de kamerverhuurder mondeling zijn bezwaren tegen de weigering van het wob-verzoek uitleggen. “Tak heeft een ding vergeten. Deze gemeente maakt dan wel geen documenten openbaar, waarvan ze weet dat het gedonder gaat geven. Maar gedonder komt er, want ik zal niet rusten tot de waarheid boven tafel is.”

Ondanks herhaald verzoek heeft de gemeente Alkmaar niet gereageerd op vragen van schrijver dezes.