OPA breekt lans voor verruiming openingstijden Achterdam

De grootste politieke partij in Alkmaar, OPA, heeft gisteren tijdens de vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen, een lans gebroken voor verruiming van de openingstijden van de Achterdam.

OPA’s fractievoorzitter Jan Hoekzema was zeer duidelijk. Waar andere raadsleden, VVD-factievoorzitter John van der Rhee uitgezonderd, hun oren lieten hangen naar de (valse) emoties over vermeende overlast van omwonenden (in het stadhuis aan de Langestraat vertegenwoordigd door Pim de Ridder), hanteerde Hoekzema het principe dat slechts de feiten mogen spreken.

En die feiten zijn, zoals ook inspreker Arno Ruitenbeek namens kamerverhuurder Frans Snel, dat van de overlast door of van de Achterdam niet of nauwelijks sprake is. De cijfers zijn afkomstig uit overzichten van de politie.  Al vele jaren lang levert de Achterdam geen serieuze problemen op voor de omgeving, is de constatering die iedereen die de officiële, door het korps aan Ruitenbeek en Snel verstrekte documenten ziet.

Het is daarom extra spijtig om te zien dat sommige gemeentepolitici helemaal niet benieuwd zijn naar die cijfers. Ze hebben zelfs niet gereageerd op Ruitenbeeks aanbod om ze hen toe zenden. “Het enige dat ik hier uit kan opmaken”, aldus Frans Snel, “dat ze hun verhaal niet willen laten verpesten door de feiten. Ze vertellen liever sprookjes over overlast, om in het gevlei te komen van De Ridder en zijn club genaamd Hart van Alkmaar.”

Snel is daarom zeer blij met de steun van Hoekzema en zijn OPA, zoals hij ook een dankjewel laat uitgaan naar John van der Rhee. “Ik hoop van harte dat hun duidelijke opstelling in oktober, als de gemeenteraad een besluit neemt over de verruiming van de openingstijden van de Achterdam, de balans in het voordeel van de sekswerkers en de exploitanten laat doorslaan.”

Hieronder de tekst die Arno Ruitenbeek, journalist en auteur van het naslagwerk ‘De Achterdam, hoe een Alkmaars straatje het strijdtoneel werd van advocaten en politici’, op 11 juli uitsprak:

Geachte commissie, overige aanwezigen,

Namens Frans Snel, kamerverhuurder op de Achterdam, wil ik graag nog iets onder de aandacht te brengen, alvorens het komt tot een definitief besluit over de ‘verruiming van de openingstijden van de Achterdam’.

Deze boodschap zou kunnen luiden: Overlast? Welke overlast? Ik haak daarbij in op de zesde en laatste conclusie uit de brief van de burgemeester met het onderwerp ‘motie verruiming openingstijden Achterdam’, gedateerd 6 juni:

In het besluit tot al dan niet verruimen van de sluitingstijden dient een afweging te worden gemaakt tussen de wens van verruimde sluitingstijden door exploitanten en sekswerkers op de Achterdam en de door bewoners aangegeven vergroting van reeds aanwezige (horeca-)overlast.

Bruinooge zet horeca nog tussen haakjes. Maar had hij dat niet gedaan, dan had hij de spijker op zijn kop geslagen. De overlast waarover hier wordt gesproken, is geen overlast van de Achterdam. Zij die roepen dat het anders is, ontkennen de feiten.

De keiharde cijfers komen van onverdachte zijde, namelijk de politie.  Uit haar overzichten blijkt dat van overlast van en door de Achterdam en directe omgeving al lang geen sprake is.

Ik citeer:

Overlast (overige delicten openbare orde) op of door de Achterdam. In het jaar 2010: 2. In 2011: 0 (nul). 2012: 4. 2013: 0. 2014: 1. 2015: 0. 2016: 0.

Ik verstrek u desgewenst graag een kopie deze documenten.

De conclusie die we uit deze cijfers moeten trekken is dat het niet gaat om Achterdam-overlast en dat dit dus nooit een argument mag zijn om tegen de verruiming te zijn.

Laat alstublieft de feiten spreken, en ga mee met ons voorstel om de openingstijden als volgt te verruimen: de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot maximaal 03.00 uur en alle overige nachten tot maximaal 02.00 uur.

Gebeurt dat niet, dan is er sprak van rechtsongelijkheid. Want de horeca en de casino’s en speelhallen in Alkmaar hebben vrije sluitingstijden, dan wel veel ruimere openingstijden dan de Achterdam. Terwijl de veel besproken overlast nu juist door de horeca wordt veroorzaakt. Ik verwijs naar een persbericht van de gemeente over de nieuwe horecawet 2015, over de vrije sluitingstijden van de horeca en de proef die daarvoor is gehouden.

De gemeente zegt daarin letterlijk:

 Er blijft echter een groep bewoners in de binnenstad die wel een gevoel van onveiligheid (13%) en overlast (17%) ervaren en die van mening zijn dat dit is toegenomen sinds de invoering van de vrije sluitingstijden. Ook de politie en stadstoezicht melden dat het met name in de late uurtjes onrustiger is dan voorheen. Vanuit deze eerste evaluatie worden daarom een aantal aanbevelingen gedaan om ook voor deze groep bewoners de mate van overlast terug te dringen, zoals het onderzoeken van maatregelen voor het terugbrengen van geluidsoverlast en het instellen van een horecaoverlast-loket.

Ik zie niet in waarom voor de Achterdam andere regels moeten gelden.

Kamerverhuur Snel Alkmaar