Verslag Hoorzitting

 

Datum             : 14 oktober 2015
Betreft             : Wob-verzoek de heer F. Snel
Bezwaar          : 20150728/874839
Voorzitter        : A. Brandenburg
Secretaris        : M. Blom

Ter zitting is verschenen de heer F. Snel, bijgestaan door de heer J.B. van Faassen en mevrouw V. Platteeuw.

De voorzitter verifieert een en ander, stelt de aanwezige leden voor en deelt mee hoe het verloop van de procedure zal zijn.

U persisteert in het bezwaar. Het antwoord van 10 juni 2015 roept eigenlijk alleen maar meer vragen op. De aanleiding van het verzoek is de brief van de heer Bruinooge aan de Tweede Kamer. Hierin is aangegeven dat er misstanden binnen de prostitutie zijn en dat er een dertigtal meldingen zijn ontvangen. De heer Snel wil daar graag meer over weten, zodat hij een bijdrage kan leveren om eventuele misstanden te voorkomen.

U voert verder het woord aan de hand van een pleitnota. Hier staat samengevat het volgende.

In de reactie van 10 juni 2015 staat dat er sprake zou zijn van een “meldpunt buiten de gemeente” met als gevolg dat deze stukken “niet meer beschikbaar binnen de Gemeente” zijn. De vraag is of het meldpunt nu wel of niet onder de gemeente valt. Zo nee, welk ander orgaan is dan bevoegd en waarom is het verzoek dan niet doorgestuurd? De reactie van 10 juni is aan te merken als een besluit, waaruit af te leiden is dat het college bevoegd gezag is.

In het besluit staat dat er 30 meldingen zijn binnengekomen. Deze bestonden niet altijd uit schriftelijke stukken, dus soms wel. Het gaat dan om e-mails. U vraagt zich af om hoeveel emails het gaat, waarom deze zijn gemaild en wat erin staat.

Er is aangegeven dat de emails niet meer beschikbaar zijn. Dat klinkt niet waarschijnlijk. Digitale berichten zijn terug te vinden op bijvoorbeeld servers of in de cloud. Welke systeem gebruikt Alkmaar? Wat voor server? Waar worden dit soort e-mails normaliter opgeslagen?

Daarnaast wilt u weten wat er met de 30 meldingen is gedaan. Hoeveel van de 30 meldingen zijn per e-mail ingestuurd/besproken et cetera? Hoe wordt er normaliter met deze meldingen omgegaan? Is er geen enkele melding meer over van de 30?

U stelt dat er stukken in het bezwaardossier aanwezig zouden moeten zijn. Anders kan er in bezwaar niet worden heroverwogen of de stukken wel of niet, al dan niet geanonimiseerd, kunnen worden verstrekt. Graag verneemt u: de brief/melding/e-mail + datum + inhoud. Ook wilt u een lijst met daarop: welke stukken/dossiers/meldingen zijn er (inzage in de stukken er wél zijn). U wilt graag dat per document wordt aangegeven waarom dat stuk niet verstrekt wordt.

U wilt ook graag weten welke ambtenaar de melding heeft aangenomen en verwerkt. Als de gemeente deze niet wil verstrekken, dan wilt u dat graag gemotiveerd hebben. Per melding dient uitgelegd te worden waarom deze privé is. U heeft geen bezwaar tegen geanonimiseerde meldingen. Het gaat om de inhoud en aard van de stukken, wie er heeft gemeld is totaal irrelevant.

Wat betreft de achtergrond geeft u nogmaals aan dat de heer Snel alles doet ter voorkoming van de misstanden die door de heer Bruinooge zijn benoemd in zijn brief aan de Tweede Kamer. Het is voor hem onnodig grievend geweest dat er wordt gesproken over misstanden. Hij voelt zich persoonlijk aangesproken. Om eventuele misstanden te kunnen voorkomen dient hij over alle aanwezige informatie te kunnen beschikken.

De heer Snel geeft aan dat het prostitutieloket nooit open is geweest. Hij is verder van mening dat de brief aan de Tweede Kamer onjuistheden bevat. Hij voelt zich persoonlijk aangesproken. Hij wil graag met de burgemeester om tafel, om dit soort dingen uit te spreken en om in verschillende procedures tot een oplossing te komen (mediation). De burgemeester wijst dit echter af. Het doel van de heer Snel is niet om de burgemeester dwars te zitten.

Mevrouw Platteeuw vraagt wat het meldpunt precies is. Waar kan men naar toe mailen? Is dat een apart adres of zijn dat medewerkers? Is het binnen of buiten de gemeente? Ook wil zij weten wat de opvolging van de meldingen is. Wat gebeurt er met de meldingen? Vindt er een terugkoppeling plaats zodat door de burgemeester kan beoordelen of de vergunning ingetrokken moet worden?

De gezamenlijke conclusie is dat het voor de beantwoording van veel vragen van belang is om het achterliggende proces te kennen. Op die manier kunnen ook de momenten herkend worden waarop informatieoverdracht per schriftelijk stuk of mail kan plaatsvinden.

Afgesproken wordt het verslag van de hoorzitting naar de heer Van Faassen te mailen om te checken op volledigheid.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de zitting.